Share
## https://sploitus.com/exploit?id=1FF81FE4-266E-5D63-AB0D-0AC9FF830BF8
# CVE-2022-21661

# 1.简介

WordPress v4.1~v5.8.2 WP_Query SQL Injection POC

# 2.用法

```
poc -h 192.168.1.1 // 单个扫描
poc -f host.txt  // 批量扫描
```
![image](https://user-images.githubusercontent.com/108780847/181893372-1dc8b3d8-8d1c-43e2-853a-d468e8a69db4.png)

# 3.免责声明

此工具仅用于学习、研究和自查。
不应用于非法目的,请遵守相关法律法规。
使用本工具产生的任何风险与本人无关!