Share
## https://sploitus.com/exploit?id=21793A5E-BBA4-5AA7-9837-395B11AFF136
# Cobalt Strike 存储型XSS RCE CVE-2022-39197

### 运行参数:

> ### -u: Cobaltstrike http监听的地址,如 http://127.0.0.1:8500
>
>### -p: Payload,如 `<html><img src=http://127.0.0.1/log.png>` 不宜过长
>

### 演示:
![!est](run.png)
![main](img.png)

### 打包命令:go build -ldflags "-s -w"

---

## QQ 群:

### [点击加入:528118163](https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=azWZhmSy)

## 加群 / 合作 / 联系(左) | 公众号:遮天实验室(右)

<img src="https://heartsk.com/static/wx.jpg" width="200"><img src="https://github.com/yqcs/ZheTian/blob/master/images/wxgzh.jpg" width="200">