Share
## https://sploitus.com/exploit?id=973DDEB5-DEB3-5E25-A693-ECF8BFFEEC06
# 声明

<span style="color: red;font-size: 24px;">本项目仅为用作复现实验所创建</span>

# 影响版本

- QQ 9.6.2.27855 ~ 9.7.11.29088(除了QQ 9.7.10,因为不带QQProtect.exe好像)
- TIM 3.4.5.22071 ~ 3.4.7.22084

# 使用方法

安装QQ/TIM后,然后要使两个恶意dll与QQprotect.exe处于同一文件夹

```
QQProtect.exe evil.dll
```

![](https://img1.imgtp.com/2023/08/07/peWDVLRu.png)